Kas gali būti krikšto tėvais?

Paklausė Tema: Krikštas
Kas gali būti krikšto tėvais? Kokios yra būtinos sąlygos, kad žmonės galėtų būti krikšto tėvais?

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Kan. 872 – Krikštijamajam, kiek tai yra įmanoma, yra parenkamas krikštatėvis. Jo pareiga yra suaugusį krikštijamąjį įvesti į krikščioniškojo gyvenimop paslaptis, o jei tai kūdikis, tai kartu su tėvais nešti jį krikštui, o taip pat pagelbėti, kad kriktytasis gyventų krikštui atitinkantį krikščionišką gyvenimą ir ištikimai vykdytų su šiuo gyvenimu susijusias pareigas.

Kan. 873 – Krikštui gali būti paimta vienas krikštatėvis ar viena krikštamotė, arba abu kartu.

Kan. 874 – §1. Kad kas galėtų būti krikštatėviais, reikia, kad:

1. Jis šiam reikalui būtų pakviestas paties krikštijamojo arba jo tėvų, arba tų, kurie teisėtai užima tėvų vietą, arba, jų nesant, tai klebono ar krikšto teikėjo. Be to jis turi būti tam reikalui tinkamas ir pasiruošęs vykdyti prisiimtas pareigas;

2. Būtų sulaukęs 16 metų, nebent diecezinio vyskupo būtų nustatyta kita amžiaus riba, arba klebonui ar krikšto teikėjui matytųsi, jog dėl teisėtos priežasties galima padaryti išimtį;

3. Būtų katalikas, priėmęs sutvirtinimo sakramentą ir priėjęs prie pirmos išpažinties ir komunijos. Taip pat jis privalo gyventi tokį gyvenimą, kuris atitiktų tikėjimą ir prisiimamas pareigas;

4. Nebūtų nubaustas jokia teisėtai uždėta ar nustatyta kanonine bausme;

5. Nebūtų krikštijamojo tėvu ar motina.

§2. Nekatalikų Baažnyčioje pakrikštytasis į krikštą kviečiamas tik kaip liudininkas ir tik su krištatėviu kataliku.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...