Pragaro egzistavimas.

Paklausė Rita Balandžio 20 Tema: Visi kiti
Popiežius Pranciškus .2018m .balandžio mėnesį pareiškė ,kad pragaras neegzistuoja,Blogieji ,netikintieji -tiesiog išnyksta.t y.jų sielos .Ar popiežius neskaito Šv Rašto, ar jis  tarnauja kitam dievui.Ir antras klausimas .Kaip jūs žiūrite į naująją pasasulinę tvarką ir į vieną religinę sistemą,prie kurios labai prisideda popiežius Pranciškus.Susijungti ,bendrauti -juk nieko tokio '',nes juk vienas Dievas''...O kur Jėzaus auka ant kryžiaus..Aiškiai parašyta ,kad Jėzus vienintelis kelias į išganymą.Popiežius Paulius net koraną pabučiavo.Ir nusiėmęs batelius pagerbė Sudane tuos ,kurie įnirtingai žudo krikščionis...na ir t.t. jūs geriau žinot......Juk popiežius neklystantis ......O kur statūla parvežta iš Amazonės.Atlikti ,okultiniai veiksmai su jais ir t.t. ir t.t. Ar jūs nematote, ar nenorite matyti popiežių veiklos ,kuri įteisina viską ,kad parašyti apr.Jonui .viskas pildosi .Einama prie vienos religinės sistemos , prie antikristo veiklos..Spalio mėn.planuojamas poelgis ,kuris visiškai krikščionim svetimas. Ačiū už atsakymą.
Komentavo ArturasS Balandžio 26
Ponia Rita, negi tiki, kad Jėzus yra vienintelis kelias į išganymą? Tai tada paklausk savęs, kas bus su tūkstančių tūkstančiais musulmonų, budistų ar kitų tikėjimo žmonių? Juk jie nepasirinko kurioje šalyje gimti ir kuo tikėti. Jie net nežinojo, kad kažkur yra kitoks tikėjimas, kol neužaugo. Ir jie tiki, kad vienintelis tikras Dievas yra tas, apie kurį jie mokė tėvai. Be to pasaulyje yra dar daug neraštingų žmonių, kurie net negali niekur pasiskaityti apie tai. Jei kur gimti yra Dievo valioje, daug pasaulio žmonių gyvena tamsoje ir neraštingume, nežinodami nieko apie Kristų, tai vadinasi jie bus neišganyti? O kur tada jų kaltė? Ne jie juk nusprendė, kur jiems gimti ir kokioj aplinkoj atsidurti. Ir tada apskritai kur laisva žmogaus valia? Jūsų pamąstymai man juokingi.
Komentavo Πέτρος Balandžio 28
Artūrai, posakis bažnytinis posakis "vienintelis kelias į išganymą" yra labai kvailas ir nelogiškas. Venk jo.
O šiaip visos tavo išsakytos mintys yra labai teisingos.
Komentavo Nota bene! (N.B.) Birželio 25
Popiežius ,ne Dievas, jo pasisakymo apie pragaro neegzistavimą nereikia vertinti rimtai.Apie pragaro buvimą kalba ir šventasis raštas,kalbėjo ir šventieji mistikai regėją jį vizijose.Viešpats mirė už visus, taip pat už tuos, kurie netikėjo Juo ar buvo kitos religijos išpažinėjai“, – gegužės 4-osios homilijoje Pranciškus klaidino savo audienciją.

Dviprasmiškai kalbėdamas pop.geg.-05 pridūrė: „Kristus mirė už visus, Jis pateisino visus.“

Tridento susirinkimas paaiškina šiuos klaidinančius teiginius: „Nors Kristus mirė už visus, vis dėlto ne visi gaus malonę dėl Jo mirties, bet tik tie, kuriems buvo pranešta apie Jo kančios nuopelnus (per sakramentus)“ (Pirmasis dekretas apie išteisinimą, 3).
Pragaro kančios
 ŠV. SESERS FAUSTINOS DIENORAŠTIS FRAGMENTAS
Angelo nuvesta šiandien buvau pragaro gelmėse. Tai didžiulės bausmės vieta, koks baisingai didelis yra jo plotas. Kančių rūšys, kokias regėjau: pirmoji kančia, kurią sudaro pragaras, yra Dievo praradimas; antroji – nuolatiniai sąžinės priekaištai; trečioji – šis likimas jau niekada nepasikeis; ketvirtoji kančia – ugnis, kuri persmelks sielą, bet jos nesunaikins, tai baisi kančia, tai grynai dvasinė ugnis, uždegta Dievo pykčio; penktoji kančia – nuolatinė tamsa, baisi dusinanti smarvė, ir nors yra tamsu, šėtonai bei pasmerktosios sielos mato vieni kitus ir mato visą savo bei kitų blogį; šeštoji kančia – nuolatinė šėtonų draugija; septintoji kančia – baisi neviltis, Dievo nekentimas, piktžodžiavimai, keiksmai, šventvagystės. Tai kančios, kurias visi pasmerktieji kenčia kartu, bet tai nėra kančių pabaiga. Yra sieloms atskirų kankinimų, kurie yra pojūčių kankinimai: kuo kiekviena siela nusidėdavo, tuo dabar neapsakomai baisiai kankinama. Tai baisūs požemiai, bausmės prarajos, kur kiekviena kančia skiriasi nuo kitos; numirčiau matydama tokias baisias kančias, jei manęs nepalaikytų Dievo visagalybė. Težino nusidėjėlis: kokiu pojūčiu nusideda, tokiu bus kankinamas visą amžinybę. Rašau tai Dievui liepus, kad nė viena siela neatsikalbinėtų, jog nėra pragaro, arba tuo, kad ten niekas nebuvo ir nežino, kaip ten yra.
Aš, sesuo Faustina, Dievo liepimu buvau pragaro gelmėse tam, idant kalbėčiau sieloms ir liudyčiau, kad pragaras yra. Apie tai dabar kalbėti negaliu, turiu Dievo nurodymą, kad tai palikčiau užrašyta. Šėtonai buvo pilni neapykantos man, bet dėl Dievo įsakymo privalėjo man paklusti. Tai, ką užrašiau, yra menkas šešėlis dalykų, kuriuos mačiau. Viena pastebėjau: ten yra daugiausiai sielų, kurios netikėjo, kad pragaras yra. Kai atsipeikėjau, negalėjau atsigauti iš siaubo, kaip baisiai ten sielos kenčia, todėl dar karščiau meldžiuosi už nusidėjėlių atsivertimą, nuolat maldauju jiems Dievo gailestingumo. O mano Jėzau, geriau iki pasaulio pabaigos būti kankinamai baisiausių kančių, negu bent menkiausia nuodėme Tave įžeisti.

Šv. Faustina Kovalska, † 1938
Užduoti Klausimą

Temos


...