Dėl širdžių šventovės įsikūrimo Merkinėje

Paklausė Tema: Visi kiti
GJK!

Nuo pat  širdžių šventovės įsikūrimo  Merkinėje aš su artimaisiais ir draugais važiuojame ten kas 2 savaites. Bažnyčia daug reikalauja, o čia pailsime miške, susitinkame su dievu, medituojame AUM , prašome visokių dalykų. Norime paklausti, kaip  pradžioje minėjo gerb. Povilas, kad čia tas pats dievas. Nuo pasivaikščiojimų aplink piramidę priėjome iki  Povilo raštuose rekomenduojamų ritualų. Meldžiames pradžioje prie " Švenč. Trejybės " trijų  medinių kryžių ant kurių kiekvieno atskirai "nukryžiuota'' - Širdis( Jėzus), Akis ( Dievas Tėvas), Balandis( Šventoji Dvasia). Vėliau einame  aplink piramidės karkasą po kupolu. Įeiname į patį karkasą( vadinamą piramide). Spalvotais  ratais artinames prie  vidurio, kur yra altorėlis  dievui tėvui. Lenkiames to dievo širdžiai . Prašome ko tik norime gyvenime įsigyti. Priimame dievo tėvo  "komuniją"  ir vandenį  pagal nurodymus.  Neatsisukdami atgal einame iš piramidės po kupolu, o vėliau įvairių malonių prašome pas gerb. Povilą.

  Atvyksta ekskursijos, visi  elgiasi panašiai, kaip mes...Vadovų paraginti  dar ir pasirašo. Džiaugiasi, kad prisipildė kosmoso - dievo energijos iš kryžių, piramidės, kupolo, tiesiai iš dievo , kai Povilas paprašo.

Klausimai būtų tokie:.
1. Ar mes, kiti  krikščionys  atliekantys ritualus Merkinės piramidės Komplekse elgiames teisingai? O jie iškylo, kai perskaičiau visus Ž. Povilo raštus .
2. Ar gali būti netaisyklingi kryžiai, kaip piramidės viduj ir  tokie ant kurių kiekvieno atskirai nukryžiuota visa Dievo Švenčiausioji Trejybė.
Juk Dievas Šventoji Dvasia ir Dievas Tėvas nebuvo nukryžiuoti. O Jėzaus pavaizduota nukryžiuota Širdis.  Ar tai ne satanizmas?
3. Kaip išsitaisyti krikščionims, jaučiame, kad nesinori Bažnyčion, o kai užsukame - darosi tiesiog pikta, kažkas veja lauk.
4.Važiuot  pas Povilą atsirado tiesiog poreikis, nenumaldomas noras pabūt ten.
5.Bažnyčioj negirdėjau draudimo ten vykt, kunigai neatsako, nežino matyt.

Dėkoju už atsakymus, nes jie reikalingi ne tik laisvamaniams,  jau ne šimtams,  bet tūkstančiams krikščionių.

P. s. Reikėtų gal atskiros laidos MR, kad išsamiau kas nors  apie tai informuotų visus. Su geriausiais linkėjimais, daug Dievo malonių  linkiu ATSAKOVUI! Sudie

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymai: (2)

Atsakė

Grabė Jėzui Kristui!

Klausimas (ir jame sudėti klausimai) tikrai geras ir, kad ir kaip bebūtų gaila - aktualus. Prieš atsakinėjant reikėtų pabrėžti, jog Povilas modifikuoja ir keičia savąjį "apreiškimą" - savo laiku ten tebuvo metalo lydinys, dabar jis jau skelbia, jog ten esant "trejybė", pakeitė pavadinimą į "širdžių šventovę" ir t.t. Tai reikia įvertinti skaitant žemiau nurodytus tekstus - jie rašyti ankstyvesnėj šio reiškinio fazėj :)

Keletas tekstų, kuriuos verta persiskaityt:

a) Merkinės piramidės vertinimas katalikybės atžvilgiu: čia.

b) Kun. Mariaus Žitkausko komentaras: čia.

c) Sinkretizmo (nes Merkinės piramidė - aiškus sinkretizmo pavyzdys) apibūdinimas: čia.

-x-x-x-

Atsakant į Jūsų pateiktus klausimus:

1. Krikščionims nedera lankytis šioje piramidėje ir atlikinėti jokių ritualų. Šios piramidės veikimo principas yra būdingas magijai - žmogus ateina tiesiog "pasiimti". Magiją nuo religijos skiria būtent santykis. Mes į Gyvąjį Dievą kreipiamės prašydami, o ne ateiname iš Jo kaip iš kiosko ko nors pasiimti. Kaip matote piramidėje - jokio santykio nėra. Ateini, prisiartini, nueini neatsigręždamas. Tai - grynai maginis ritualas. Taigi - stabmeldystė.

2. Krikščionys tiki, kad Dievo nukryžiavimas įmanomas tik dėl Įsikūnijimo. Dievas juk yra dvasia :) Jo neįmanoma paliesti. Tačiau Dievo Sūnus įsikūnijo, ir mes Jį pažįstame kaip Jėzų - kuris yra Kristus (Mesijas). Jis ir buvo nukryžiuotas, o mes, krikščionys, tikime, kad Jo mirtis gelbsti žmogų iš nuodėmių.

Čia reikia pabrėžti du dalykus:

a) Piramidėje "nukryžiuoti" trys nežinia kas, nes Trejybės Asmenys tikrai negali būti nukryžiuoti. Mes gerbiame Kryžių, nes jis primena mums gelbstinčią iš nuodėmės Jėzaus - įsikūnijusio Dievo Sūnaus - kančią. Tačiau nukryžiuoti Trejybę yra visiškas teologinis absurdas, kurio tikrai nėra krikščioniškame Apreiškime.

b) Piramidėje nieko nekalbame apie tai, kad Kryžius gelbsti iš nuodėmės, ir kad šis gelbėjimas vyksta per atgailą. Vėlgi reikėtų pabrėžti, kad tai - magijos bruožai. Dievas atleisdamas žmogui nuodėmę, kviečia jį į santykį: artintis prie Jo Sūnaus, išpažinti nuodėmes, atgailoti. Piramidėje viskas kitaip: žmogus tiesiog ateina, kad kažką "pasiimtų". Ten nėra asmens, kuris tai duoda. Tiksliau pasakiu - asmuo yra, bet jam visai nereikia, kad jis būtų atpažintas. Apie tai - vėliau.

3) Manau, kad šie "simptomai" galėtų būti akivaizdžiausias ženklas to, kas su Jumis vyksta dvasinėje plotmėje. Taip sakant: "niekas neduodama dykai". Taigi, kiekvienas, kuris apsilanko piramidėje, moka tam tikrą kainą. Netgi jei tai ir nematoma plika akimi. Pats pirmasis dalykas, kurį žmogus "duoda" - tai prisirišimas. Piktosios dvasios tikslas - pririšti žmogų, jį supančioti, atimti jo laisvę.

Todėl žmogus atvažiuoja į piramidę su skaudančia gerkle. Jis ten pasivaikšto, gerklės skausmas praeina. Žmogus sako: "man padėjo". Po savaitės jam pradeda skaudėti koją. Jis atsimena piramidę ir vėl ten važiuoja. Kojos skausmas praeina. Prisirišimas didėja. Dar po kelių dienų žmogui skauda akį. Vėl piramidė. Tada - ranka. Ir vėl piramidė.

Tai vadinama "simptomų perkėlimu" - žmogus iš tiesų nėra nei gydomas, nei jam padedama. Tiesiog negalia (o tiksliau - jos simptomai) užspaudžiami vienoj srity, kol jie "išlenda" kitur. Tai senas velnio triukas. Tokiu būdu veikia visi šarlatanai, pradedant Kašpirovskiu. Pabandžius patyrinėti žmonių, kuriems "padėjo" tolimesnes gyvenimų istorijas paaiškėja, kad dauguma jų yra "pririšami" prie tokių "gydytojų" visam likusiam gyvenimui. Tai atsako ir į ketvirtąjį Jūsų klausimą.

5) Pačioj pradžioj įdėjau kelias nuorodas į tekstus.

-x-x-x-

Reikėtų suvokti tokį dalyką, kad Povilas yra labai dinamiška asmenybė. Jis gana vikriai reaguoja į kritiką ir žmonių poreikius. Pradžioje tai tebuvo piramidė su kryžiaus formos metalo lydiniu, kuris, Povilo teigimu, ir gydė žmones.

Tada parėjo kritika, nes buvo akivaizdu, kad tai su Gyvuoju Dievu niekaip nesuderinama.

Povilas modifikuoja visą reikalą - dabar ten jau "šventovė" (nors ji nepašventinta) kurioje daromos užuominos apie kažką "tris". Žmonės kurie nori save pateisinti, randa panašumą tarp šitų trijų ir Trejybės. Nors jokio bendrumo čia nėra. Tada žmonės teisinasi, kad "niekas jiems nepasakė" :))) Nors iš tikro, prieš įžengiant į piramidę užtektų viso labo pasimelsti Tikėjimo Išpažinimą ir pamatytumėt, kad visa tai kas ten vyksta - nesuderinama su krikščionybe.

Esu beveik garantuotas, kad kol kas "gerb." Povilas ilgainiui taps "tarpininku", arba "mediumu" arba "šventiku". Tai būtų noramli vystymosi tąsa. Ir vėlgi - visa tai padiktuos žmonių poreikiai :)

Atkreipkite dėmesį, kaip mažai ir kaip neaiškiai jis kalba apie tai ką kas vaizduoja ir ką kas reiškia, kaip kas veikia. Jis leidžia kiekvienam asmeniškai nuspręsti, įsivaizduoti. Tai - edoistinių dvasingumų pavyzdys - kiekvienas asmeniškai ateina, kad pasiimtų to ko jam reikia, tačiau artintis prie to lydinio drauge nepavyktų, nes neišeitų susitarti kaip į tą lydinį kreipsimės, arba kas tai yra, arba kodėl turėtumėm eiti būtent čia, o ne kitur.

Kas už viso šito stovi? Na, esu įsitikinęsm, kad tikrai ne Dievas. Šis "pririšimo" ar "laisvės supančiojimo" bruožas (kuris kaip Jūs sakote, netgi pasireiškia priešiškumu Bažnyčiai ir tam tikra nelaisve dėl apsisprendimo ten lankytis) yra būdingas velniui. Jis pasireiškia ir per būrėjus, ir per horoskopus, ir per piramidę. Reikia suprasti, kad velnias sugeba perkelti simptomus, taip sudarydamas iliuziją, kad žmogus "gydomas". Bet jis yra nusitaikęs į gardesnį "kąsnelį" nei žmogaus sveikata - jis siekia paveržti žmogaus laisvę, žmogų valdyti.

Ekskursijų organizuotojai, žinoma, dar ilgai veš žmones pas Povilą. Katalikas pakliuvęs į tokią ekskursiją turėtų neiti į piramidę, o pasivaikštinėti apylinkėse, kurios pakankamai gražios :))) Tiems katalikams kurie yra reguliariai lankęsi piramidėje būtinai reikia reikia tai išpažinti per Susitaikinimo Sakramentą, kaip neištikimybės Dievui nuodėmę (stabmeldystę), kad ne Jėzuje Kristuje, bet piramidėje ieškojo išgelbėjimo iš negalios ar kitų problemų.

Dėkoju už svarbų ir įdomų klausimą.

Atsakė

Sveiki,

Paradoksas ar ne, bet jūsų klausimas iš kart po LNK laidos FTB (Faktų tyrimo biuras) 1910 val. (iš tikro laida prasidėjo 10 min. vėliau dėl reklamos:))), kurioje alia nagrinėta išgydymų tema pateikiant Keturnaujienos, Šiluvos, Lopaičių piliakalnio ir jūsų minimo pastato Merkinėje atvejus.

Laida - geras sinkretizmo pavyzdys. Laida surežisuota ir paklausti tokie klausimai, ypač katalikiškai pusei (užuojauta s. Pranciškai), siekiant įpiršti vienintelę mintį: jei jautiesi gerai būdamas "ypatingose" vietose ir dar vyksta pagyjimai, tai pirmyn. Nėra jokio skirtumo svarbu pasikrauti "energijos".

Beje, jokio katalikiškos pusės komentaro su didžiausiu dėmesiu besiskelbiančiai Lietuvos raganai, bei p. Povilui, besidžiaugiančiam remėjais.

Žinant, kad leidimo statiniui nėra ir jo nugriovimo klausimai atidėti iki žiemos, manau ši laida - puikus reklamos pavyzdys.

Kaip ir kitos laidos, su buvusios pirmosios Lietuvos damos protekcija. Lietuvoje televizija - šventa karvė, tad jau galima ruoštis viešbučio statybai, šalia sodybos, dėl padidėjusių lankytojų skaičiaus:)))

Ezoterika, labai ekonomiškai atsiperka, nes parduoti gali, bet ką: akmenys, vandenį, ugnį amuletus, sunku net išvardinti visus atributus, kurie gali būti pakrauti "energijos" ir saugoti, bei tenkinti aibę žmogaus poreikių.

Minėtoje laidoje p. Povilas įvardijo regėjas angelą ir esantis tarpininkas -mediumas

Mediumas (lot. medium – vidurys) – asmuo, spiritistų laikomas tarpininku tarp gyvųjų pasaulio ir dvasių arba mirusiųjų. Mediumas „paskolina“ anapusinei esybei savo balsą arba ranką, o iš anapus gautas žinias perduoda kalbėjimu, automatišku rašymu, tapyba, piešimu, beldimu, girdėjimais ir regėjimais. Pats mediumas tuo metu dažniausiai yra transo būsenos.

Yra daugelis senųjų ir naujųjų religijų atstovų, kurie veikia kaip mediumai ir apie kuriuos manoma, kad jie sugeba perduoti žinias iš dievų, dvasių ir mirusiųjų. Mediumai ir jų ištarmės yra svarbiausias šamanizmo, raganavimo ir magijos, spiritistinių susivienijimų, „Naujojo apreiškimo“, kai kurių „New Age“ grupių ir NSO kultų komponentas.

Nors dauguma tyrinėtojų terminą „mediumas“ atmetė, jis sugebėjo prigyti parapsichologijoje. Čia mediumu vadinamas asmuo, pasižymintis paranormaliais sugebėjimais, pavyzdžiui, sukeliantis vadinamąjį psi fenomeną. Psichologai perspėja, kad spiritistine praktika užsiimančiam ir mediumu tapusiam žmogui vėliau gali prasidėti „mediumistinė psichozė“, kuri pasireiškia giliu vidiniu sukrėtimu, maniakiškomis mintimis, haliucinacijomis ir polinkiu į prievartą.

Mediumų srityje esantys fenomenai aiškinami įvairiai. Beveik visi psichologai ir parapsichologai mano, kad juos sukelia ne dvasios ar vėlės („spiritistinė“ hipotezė), jie kyla iš mediumo pasąmonės („animistinė“ hipotezė), nors manoma, kad daugelis mediumų pasižymi paranormaliomis savybėmis (telepatija ar išankstiniu žinojimu). Sutrikusios psichikos žmonės paprastai savo kliedesius pateikia kaip žinias iš anapusinės būtybės. pgl. J. Kuberskį.
 
2. Pagal viešųjų ryšių teoriją, tik milijonų klausimas, kada piramidė bus paskelbta Lietuvos šventove, o Povilas - Lietuvos gelbėtoju, gaila jisai į krepšininką nepanašus:))), galėtų reprezentuoti tikrąjį tikėjimą:)).
 
Aišku, tuo netikiu, bet kaip elgtis turime aišku atsakymą:
 
Ef 6,10 Pagaliau būkite tvirti Viešpatyje ir jo galybės jėga. 11 Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. 12 Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. 13 Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte piktąją dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. 14 Tad stovėkite, susijuosę strėnas tiesa, apsivilkę teisumo šarvais 15 ir apsiavę kojas ryžtu skleisti taikos Evangeliją. 16 O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas ugningas piktojo strėles. 17 Pasiimkite ir išganymo šalmą bei Dvasios kalaviją, tai yra Dievo žodį. 18 Kiekvienu metu melskitės Dvasioje visokeriopomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius 19 ir mane, kad kai atveriu lūpas, būtų man duota drąsiai skelbti Evangelijos paslaptį, 20 kurios pasiuntinys esu ir būdamas kalinys, – kad turėčiau drąsos kalbėti taip, kaip privalau kalbėti.
 
 
beje, piramidei ginti jau gimęs visas sąjūdis.
 
citata: "A.Norvilas piramidėje lankosi kas pora savaičių. "Iš šios vietos trykšta nuostabus energetinis šaltinis, todėl ir traukia čia sugrįžti. Vieni dvasinės ramybės ieško Tibete, kiti - Indijoje, o dar kiti ją randa Česukų kaime", - tvirtino organizacijos tarybos pirmininkas.

A.Norvilo neglumina ir skeptiškas Bažnyčios požiūris į piramidėje vykstančius stebuklus. "Tai normalu, juk Bažnyčia ir Fatimos, ir Lurdo stebuklus pripažino tik prabėgus daugeliui metų", - teigė jis"
.
 
Matome, kad akivaizdžiai meluojama, nes Fatima ir Lurdas yra susiję su katalikišku turiniu, o piramidės gerbėjų mąstymo darinys tuo net nekvepia.

3.Tylėjimo klausimu.  Duok durniui kelia - liaudies išmintis. Be to, kam kelti susipriešinimą, bei papildomą reklamą raginant ten nesilankyti? Kaip matome iš straipsnio, ten besilankantys gerai žino Bažnyčios nuomonę. Problema katalikų sąmoningumas, tiksliau jo nebuvimas.

4. Priimkite kun. Algio rekomendaciją atsakingai ir nueikite išpažinties. Nežinau ar ten vyksta kokie ritualai, prieš įžengiant į piramidę, jei esate davęs pažadą ar sutikimą tarpininkauti, ar gauti "energijos" gali tekt apsilankyti ir pas egzorcistą. Svarbiausia, pradėkite skaityti Katalikų katekizmą ir melstis, bei susiraskite katalikų bendraminčių.

 

Ps. manau verta šią temą panagrinėti detaliau.

 

 

 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...