Formalaus krikščionio išganymas po mirties

Paklausė Tema: Mirtis
GJK, tėve. Norėjau pasiteirauti, koks likimas laukia formalaus kataliko, kuris beveik niekada gyvenime nelankė bažnyčios, nepriiminėjo sakramentų, nėjo išpažinties, taip pat negavo Paskutiniojo patepimo sirgdamas prieš mirtį. Būtent tokiomis aplinkybėmis mirė mano močiutė. Dabar jau nesužinosime, ar ji prieš Dievą atgailavo už savo gyvenimą ar ne... Žinau, kad turėjo tvirtą, nors ir sunkų, charakterį ir moralinius įsitikinimus. Neramu, kai galvoju apie jos sielos ramybę...

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Iš Vatikano II Susirinkimo dogminės konstitucijos apie Bažnyčią Lumen Gentium:

Į Bažnyčios bendruomenę visiškai įjungiami tie, kurie, turėdami Kristaus Dvasią, priima visą jos santvarką bei visas joje įsteigtas išganymo priemones ir, be to, tikėjimo išpažinimo, sakramentų, bažnytinės vadovybės bei bendrystės ryšiais jos regimojoje sąrangoje yra susieti su Kristumi, valdančiu per popiežių ir vyskupus. Tačiau, nors ir įjungtas į Bažnyčią, nėra išganomas tas, kuris, ištvermingai nemylėdamas, pasilieka joje „kūnu“, o ne „širdimi“26. Tačiau visi Bažnyčios vaikai teatmena, kad jų padėties ypatingumas priskirtinas ne jų pačių nuopelnams, bet ypatingai Kristaus malonei; neatsiliepdami į šią malonę mintimis, žodžiais ir darbais, jie susilauks ne išganymo, bet rūstesnio nuosprendžio27.

Linkiu turėti viltį, kad močiutė, nors ir būdama savotiškų įsitikinimų moteris patirs išganymą. Visada galite ją prisiminti asmeninėje maldoje, šv. Mišiose. Jei Jums svarbu galite ir paaukoti auką šv. Mišioms už močiutę. 

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...