Iš kur žinoti, kad tai kalba Dievas?

Paklausė Anonimas Balandžio 21, 2018 Tema: Dievas
GJK. Pagal Bibliją Abraomui Dievas liepė paaukoti jam savo sūnų ir jis paklusdamas Dievui ėmė tai vykdyti. Jei šiandien koks nors žmogus išgirstų balsą iš Dangaus sakantį jam, kad jis turi paaukoti (nužudyti) Dievui savo vaiką, ar jis pats, ar kas nors iš kunigų tuo patikėtų, t.y. ar patikėtų, kad Dievas gali taip liepti, juk mes žinome, kad Dievas yra geras? Tai iš kur Abraomas žinojo, kad Dievas, o ne velnias jam taip liepė? Juk jei šiandien kas išgirstų tokį paliepimą, tai turbūt visi sakytų, kad tai negalėjo būti Dievas, nes jis nelieptų žudyti. Tai kaip atskirti, kada muma Dievas kalba, o kada ne? Pvz. net jei ateina kokia įkyri mintis, kad ką nors turi daryti arba nedaryti.

Atsakymų: 1

Atsakė kun. Vytautas Liepos 5, 2018
Turime puikią Dievo dovaną sąžinę, per kurią dažnai mums kalba. Plačiau, ką sako Katalikų Bažnyčios mokymas, sužinosite paspaudę ant nuorodos.

http://katekizmas.lt/kbk1996p2003/N16A80.html

ŠVENTOJO RAŠTO PRASMĖS
115  Pagal senovinę tradiciją galima skirti dvejopą Šventojo Rašto prasmę: žodinę ir dvasinę, o pastaroji dar skirstoma į alegorinę, moralinę ir anagoginę. Visų keturių prasmių darna labai praturtina gyvąjį Šventojo Rašto skaitymą Bažnyčioje.

116  Žodinė prasmė. Tai prasmė, kurią išreiškia Šventojo Rašto žodžiai ir kurią atskleidžia egzegezė, taikydama teisingo aiškinimo taisykles. „Visos Šventojo Rašto prasmės remiasi žodine prasme.“90

117  Dvasinė prasmė. Dėl vieningo Dievo plano ženklais gali būti ne tik Šventojo Rašto tekstas, bet ir dalykai bei įvykiai, apie kuriuos jis pasakoja.

1. Alegorinė prasmė. Mes galime giliau suprasti įvykius, atpažindami jų reikšmę Kristuje; taip perėjimas per Raudonąją jūrą yra Kristaus pergalės, o tuo pačiu ir Krikšto ženklas;91

2. Moralinė prasmė. Šventajame Rašte aprašyti įvykiai turi mus paraginti teisingai elgtis. Jie yra užrašyti „įspėti mums“ (1 Kor 10, 11);92

3. Anagoginė prasmė. Galima įžiūrėti ir amžinąją dalykų ir įvykių prasmę, laikyti juos vadovais (graik. anagoge) į mūsų Tėvynę. Taip Bažnyčia žemėje yra dangiškosios Jeruzalės ženklas.93

118  Keturias prasmes glaustai apibūdina šis viduramžių dvieilis:

„Littera gesta docet, quid credas allegoria,
Moralis quid agas, quo tendas anagogia“.94
Žodinė prasmė rodo, kas vyksta, alegorinė, ką reikia tikėti,
moralinė, ką daryti, anagoginė, ko siekti.
119  „Egzegetų uždavinys yra stengtis pagal šias taisykles giliau suvokti ir išdėstyti Šventojo Rašto prasmę, kad šios tarsi parengiamosios studijos subrandintų Bažnyčios sprendimą. Galutinai spręsti apie tai, kaip aiškinti Šventąjį Raštą, priklauso Bažnyčiai, kuriai Dievas yra pavedęs tarnystę saugoti ir aiškinti Jo žodį“:95

Aš netikėčiau Evangelija, jei Katalikų Bažnyčios autoritetas neverstų manęs to daryti.96
Užduoti Klausimą

Temos


...