Krikščioniškosios vertybės

Paklausė Tema: Religija
Norėčiau sužinoti, kokios tiksliai yra kriščioniškosios vertybės. Visur sutinku šią sąvoką, tačiau niekas tiksliai neapibrėžia krikščioniškųjų vertybių. Ačiū už pagalbą.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Geras klausimas ir kartu šiuolaikiškas:), nes kalbėjimas apie vertybes tik kelių šimtų metų senumo, bandant etiką atsieti nuo tikėjimo Dievu.

Krikščionybė tai Jėzaus Kristaus sekimas. Iš susitikimo su gyvuoju Dievu keičiasi mūsų širdies nuostatos, pasirinkimai, nusistatymai.

Katekizmas:

1721  Dievas mus sukūrė, kad Jį pažintume, Jam tarnautume, Jį mylėtume ir taip pasiektume rojų. Mes tampame laimingi, būdami „dieviškosios prigimties“ (2 Pt 1, 4) ir amžinojo gyvenimo24 dalininkai. Tada žmogus įžengia į Kristaus šlovę25 ir Švenčiausiosios Trejybės gyvenimo palaimą.

1722  Tokia laimė pranoksta žmogaus suvokimą ir jo jėgas. Tai grynai Dievo dovana. Dėl to ji vadinama antgamtine kaip ir malonė, kuri parengia žmogų įžengti į Dievo džiaugsmą.

„Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.“ Bet dėl Jo didybės ir neapsakomos garbės „niekas negalės regėti Dievo ir likti gyvas“, nes Tėvas yra nesuvokiamas; tačiau dėl savo meilės bei gerumo žmonėms ir dėl to, kad viską gali, Jis net ir tai suteikė Jį mylintiems: regėti Dievą [...]. Nes „kas neįmanoma žmonėms, tai galima Dievui“.26

1723  Pažadėtoji laimė verčia mus daryti lemtingus dorinius sprendimus: šalinti iš savo širdies blogus polinkius ir už viską labiau siekti Dievo meilės. Ji mus moko, kad tikrosios laimės nėra nei turtuose ar gerovėje, nei žmonių garbėje ar galybėje, nei jokioje žmogiškoje veikloje – moksle, technikoje ar mene, kad ir kokie vertingi jie būtų, nei jokiame kūrinyje, o vien tik Dieve, visokio gėrio ir visokios meilės šaltinyje:

Turtas yra didysis šių dienų dievaitis, kuriam nejučiomis lenkiasi minios žmonių. Laimę jie matuoja turtu, garbingumą taip pat. [...] Visa tai lemia įsitikinimas, kad turtas viską gali. Tad jis yra vienas nūdienos stabų; antras – visuomenės pripažinimas. [...] Tas visuotinis pripažinimas, darantis žmogų žinomą ir garsų pasaulyje (tai galima pavadinti spaudos kuriama viešąja nuomone), pats yra laikomas gėriu savyje, aukščiausiu gėriu, tikro garbinimo objektu.27

1724  Dekalogas, Kalno pamokslas ir apaštalų katechezė mums nurodo kelius, vedančius į Dangaus karalystę. Mes einame jais žingsnis po žingsnio per kasdienius darbus, Šventosios Dvasios malonės palaikomi. Kristaus žodžių praturtinti, mes iš lėto brandiname Bažnyčioje vaisius Dievo garbei.28

 Dekalogas, Kalno pamokslas ir apaštalų katechezė apsprendžia krikščionių gyvenimą.

Didysis įsakymas (plg. Mt 22, 37. 39), arba du meilės įsakymai (MKBK)

1. MYLĖK VIEŠPATĮ DIEVĄ visa širdimi, visa siela, visu protu, visomis jėgomis.
2. Mylėk kiekvieną žmogų taip kaip save.

Auksinė taisyklė (plg. Mt 7, 12)

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite.

Dešimt Dievo įsakymų (plg. 20, 1-17 arba Įst 5, 1-21)

Štai ką įsako Viešpats Dievas, kurio kaip Tėvo turiu klausyti:

I. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
II. Netark Dievo vardo be reikalo.
III. Švęsk sekmadienį.
IV. Gerbk savo tėvą ir motiną.
V. Nežudyk.
VI. Nepaleistuvauk.
VII. Nevok.
VIII. Nekalbėk netiesos.
IX. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moteries.
X. Negeisk svetimo turto.

Viešpaties palaiminimai (Mt 5, 3-12a)

PALAIMINTI dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotini.
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalyste.
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia.
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.

Trys dieviškosios dorybės, vienijančios mus su Dievu (plg. 1 Kor 13, 13)

1. Tikėjimas, 2. Viltis, 3. Meilė.

Žymiausieji geri darbai (plg. Mt 6,1-18)

Malda. Pasninkas. Išmalda.

Pagrindinės dorybės, gero charakterio pagrindas

1. Išmintingumas, 2. teisingumas, 3. tvirtumas, 4. susivaldymas.

Gražiausios žmogaus dorybės

Nuolankumas, dosnumas, skaistumas, romumas, meilingumas, saikingumas, uolumas.

Septynios didžiosios ydos (priešingos gražiausioms dorybėms)

1. Puikybė. 2. Gobšumas. 3. Gašlumas. 4. Rūstumas. 5. Pavydas. 6. Nesaikingumas valgant ar geriant. 7. Tingumas.

Septyni gailestingumo darbai sielai

1. Abejojančiam patarti. 2. Nemokantį pamokyti. 3. Pikta darantį sudrausti. 4. Nuliūdusį paguosti. 5. Įžeidimus atleisti. 6. Nuoskaudas nukęsti. 7. Melstis už gyvus ir mirusius.

Septyni gailestingumo darbai kūnui (plg. Mt 25, 43-46)

1. Išalkusį pavalgydinti. 2. Ištroškusį pagirdyti. 3. Vargšą aprengti. 4. Keleivį priglausti. 5. Ligonį aplankyti. 6. Kalinį sušelpti. 7. Mirusį palaidoti.

Plačiau

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...