Masturbacija ir „šlapi sapnai“.

Paklausė Tema: Lytiškumas
GJK!

esu jaunas žmogus, tikėdamas krikščionišku mokymu palaipsniui nustojau masturbuotis ir po daugmaž pusės metų ėmiau sapnuoti „šlapius sapnus“, tiksliau aš neatsimenu ką sapnavau, o ryte randu ką randu. Vesti tikrai nevesiu artimiausius porą metų, nes tam nėra finansinio užnugario, tai jaučiuosi netgi šiek tiek „išduotas“, nes biologijos pamokose sakė, kad taip ir būna, kai nesimasturbuoji... Tai kokia tada to susilaikymo prasmė? Nuo jo jauti didesnę įtampą, etc., o tai vis tiek įvyksta natūraliai. Prašau galbūt galėsite paguosti ir patarti.

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė

Savęs geresniam supratimui siūlyčiau nepatingėti ir perskaityti katekizmą.

2338  Skaistus žmogus išsaugo visas jame esančias gyvybės ir meilės jėgas. Toks vientisumas užtikrina asmens vienybę ir priešinasi bet kokiam jos pažeidimui. Ji nesuderinama nei su dvejopu gyvenimu, nei su dvejopu kalbėjimu.88

2339  Skaistumas moko susitvardyti, vadinasi, ugdo žmogaus laisvę. Alternatyva akivaizdi: arba žmogus apvalo savo aistras ir pasiekia ramybę, arba leidžia joms save pavergti ir tampa nelaimingas.89 „Tad žmogaus orumas reikalauja, kad jis veiktų sąmoningai ir laisvai pasirinkdamas, tai yra asmeniškai, iš vidaus skatinamas ir vedamas, o ne aklo vidinio impulso ar vien išorinės prievartos verčiamas. Tokį orumą žmogus įgyja, kai, išsivadavęs iš bet kokios aistrų vergijos ir laisvai pasirinkęs gėrį, siekia savojo tikslo ir sėkmingai bei sumaniai pasirūpina tinkamų priemonių jam pasiekti.“90

2340  Kas nori būti ištikimas savo Krikšto pažadams ir atsispirti pagundoms, tas turi imtis atitinkamų priemonių: save pažinti, laikytis esamą padėtį atitinkančios askezės, klausyti Dievo įsakymų, ugdyti moralines dorybes ir ištikimai melstis. „Skaistumas mus surenka ir sugrąžina vienybę, kurią praradome, save išbarstę.“91

2341  Skaistumo dorybė priklauso pagrindinės susivaldymo dorybės sričiai: toji siekia protingai apvaldyti aistras ir kūno geismus.

2342  Susitvardymas yra ilgalaikis uždavinys. Niekada jo negalima laikyti visiškai užbaigtu. Jam prireikia pastangų visais gyvenimo tarpsniais.92 Didesnių pastangų gali prireikti tuo metu, kada formuojasi asmenybė: vaikystėje ir jaunystėje.

2343  Skaistumas yra pavaldus augimo dėsniams: tenka pereiti netobulo ir labai dažnai nuodėmei neatsparaus skaistumo pakopas. Dorybingas ir skaistus žmogus „diena po dienos kuria savo asmenybę gausiais laisvais apsisprendimais; jis pažįsta, myli ir vykdo dorinį gėrį laipsniškai augdamas“93.

2344  Skaistumo siekimas yra labai asmeniškas uždavinys; jis apima ir žmogaus pastangas kultūrėti, nes „asmens pažanga ir pačios visuomenės tobulėjimas priklauso vienas nuo kito“94. Skaistumo prielaida yra pagarba žmogaus teisėms, konkrečiai imant – teisei gauti su doriniu ir dvasiniu žmogaus gyvenimu susijusią informaciją bei auklėjimą.

2345  Skaistumas yra moralinė dorybė. Ji taip pat yra Dievo dovana, malonė, dvasios vaisius.95 Atgimusiems per Krikšto vandenį Šventoji Dvasia duoda jėgos sekti Kristaus skaistumu.96

Nusižengimai skaistumui

2351  Neskaistumas yra nepadorus mėgavimasis lytiniu malonumu arba netvarkingas jo geidimas. Lytinis malonumas doriniu požiūriu yra netvarkingas, kai jis geidžiamas vien dėl jo paties, atskirtas nuo gyvybės pradėjimo ir asmenų susivienijimo.

2352  Masturbacija [arba onanizmu] suprantamas valingas lytinių organų dirginimas, siekiant patirti lytinį malonumą. „Sekdami nuolatine tradicija, tiek Bažnyčios Mokymas, tiek dorinė tikinčiųjų sąmonė nedvejodami tvirtina, kad masturbacija yra iš esmės labai netvarkingas veiksmas.“ „Išskyrus normalius sutuoktinių santykius, sąmoningas ir valingas lytinės galios vartojimas, kad ir kokie būtų motyvai, iš esmės prieštarauja jo paskirčiai.“ Lytinio malonumo masturbacijoje ieškoma apeinant „dorinę tvarką atitinkančius lytinius santykius, kurie, tikros meilės lydimi, pilnai įprasmina abipusį atsidavimą ir žmogiškos gyvybės pradėjimą.“101

Norint teisingai spręsti apie moralinę nusižengusio asmens atsakomybę ir teikti atitinkamą sielovadinę pagalbą, reikia atsižvelgti į emocinį nesubrendimą, įpročio jėgą, prislėgtumo būseną ir kitus psichinius bei socialinius veiksnius, kurie doriniu požiūriu sumažina kaltę ar net daro ją labai nežymią.

2353  Paleistuvavimas yra lytinis santykiavimas tarp nesusituokusių vyro ir moters.

2354  Pornografija yra tyčinis tikrai ar apsimestinai lytinius veiksmus atliekančių asmenų intymios būsenos atskleidimas, siekiant tai demonstruoti kitiems asmenims. Ji nusižengia skaistumui, nes iškreipia santuokinio akto – intymaus sutuoktinių atsidavimo vienas kitam – natūralumą. Ji labai pažemina ja užsiimančius ar besidominčius žmones (aktorius, verslininkus, žiūrovus), nes jie vieni kitiems tampa primityvaus mėgavimosi ir neleistino pasipelnymo objektu.

2355  Prostitucija pažemina ja užsiimantį asmenį, kuris tampa grynai lytinio malonumo objektu kitiems žmonėms. Kas ja užsiima, sunkiai nusideda sau pačiam: jis paniekina skaistumą, kuriam jį įpareigojo Krikštas, ir suteršia savo kūną – Šventosios Dvasios šventovę.102 Prostitucija yra visuomenės nelaimė.

2356  Išprievartavimas yra prievartinis pasikėsinimas į lytinę asmens neliečiamybę. Jis nusižengia teisingumui ir meilei. Išprievartavimas giliai pažeidžia kiekvieno žmogaus teisę į pagarbą, laisvę, fizinę ir dvasinę neliečiamybę.

 

Tikiuosi radote atsakymą ir galėsite atskirti kuom skiriasi valingas lytinių organų dirginimas, siekiant patirti lytinį malonumą nuo sapnų ar savaiminio visiškai nuo mūsų nepriklausomo įvykio.

Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...