ar blogai krikščionio namuose laikyti padovanota budos statula?

Paklausė Tema: Religija
Garbė Jėzui Kristui,  kažkuria diena netyčia perskaičiau Arnoldo Valkausko  .."Ne­se­niai šven­ti­nau vie­nos mo­ters na­mus po ne­lai­mės. Ap­žiū­rė­jau, ar ne­pri­ka­bi­nė­ta ko­kių pa­pi­ru­sų iš Egip­to su mir­ties kul­to at­sto­vais. Pa­ma­čiau ant pa­lan­gės di­de­lį kry­žių, o kam­pe – ke­ra­mi­nę Bu­dos sta­tu­lė­lę. Pa­sa­kiau, kad ją rei­kia iš­mest, ir tik pa­kė­liau ran­ką, kry­žius pra­dė­jo svy­ruo­ti kaip švy­tuok­lė. Stai­ga jis lio­vė­si švy­tuo­ti, o nu­kry­žiuo­ta­sis at­si­ka­bi­no ir pa­ki­bo že­myn gal­va – de­mo­niš­kai jė­gai ne­pa­ti­ko kry­žius. Ži­no­ma, Bu­dos sta­tu­lė­lė bu­vo su­dau­žy­ta, o įdo­mu tai, kad iš­syk lio­vė­si tą mo­te­rį vi­są gy­ve­ni­mą var­gi­nę gal­vos skaus­mai. Va­di­na­si, de­mo­niš­kas vei­ki­mas taip pa­si­reiš­kė – juk bu­vo ban­do­ma su­de­rin­ti Jė­zų ir Bu­dą." Labai išsigandau perskaičiusi šita vietą, nes salione, tevai yra pasidėja budos statula nes jiems kažkas padovanojo ir jie nėra tikintys, o aš esu  tikinti ie savo kambaryje pasikabinus kryžiu ir turiu ikonu.. kaip reikėtu pasakyti tevams dėl budos statulos??

Norėdamas atsakyti į šį klausimą turi prisijungti arba užsiregistruoti.

Atsakymų: 1

Atsakė
Jei tėvai nėra tikintys, regis nelabai suprastų Jūsų perskaitytos istorijos. Galite melstis už savo tėvus prašant jiems atsivertimo. Tačiau ir galite paaiškinti paprastai, kad krikščionys nelaiko kitos religijos dievų atvaizdų ar statulų savo namuose ir jų negerbia. Bažnyčiose juk nėra budos ir Jėzaus atvaizdų.
Užduoti Klausimą

Temos

Temos


...